Regulamin

 1. Zawarcie umowy i dostawa

1.1 Na smartwatche.pl umowy zawieramy wyłącznie w języku polskim. Stroną umowy jest firma WIELECTRO Wioletta Jacewicz, ul. Spokojna 12, 66-415 Kłodawa, NIP: 5992467151.

1.2 Kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy, o ile nie są one pokrywane przez nas.

1.3 Zamówienia realizujemy na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. Ceny i koszty wysyłki

2.1 Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży  towar  pozostaje  naszą  własnością.

2.2 Koszty wysyłki pokrywa kupujący, o ile nie są one pokrywane przez nas lub gdy została wybrana opcja odbioru w Sklepie Firmowym.

 1. Dane osobowe

3.1 Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rejestracji i zawarcia umowy sprzedaży:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres poczty elektronicznej,
 3. adres zamieszkania,
 4. adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 5. telefon kontaktowy,
 6. numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.
 7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Informujemy , że:

– Administratorem danych osobowych jest firma  WIELECTRO Wioletta Jacewicz, ul. Spokojna 12, 66-415 Kłodawa, NIP: 5992467151.

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)  z dnia 10 maja  2018 r.,

– odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia danych i przepisów prawa,

– Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji zlecenia/ umowy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,

– posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

– posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę.

 1. Płatności

4.1 Oferujemy następujące rodzaje płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl), payU i karta kredytowa . W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych  ponoszą Państwo. W przypadku zakupu przy użyciu karty kredytowej obciążenie konta karty kredytowej następuje dopiero wraz z wysłaniem przez nas zamówienia.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów w sklepie smartwatche.pl

5.1 W przypadku nabycia produktów w sklepie Smartwatche.pl mają Państwo ustawowe prawo do  odstąpienia od umowy.

5.2 Pouczenie  w  kwestii  prawa  do  odstąpienia  od  umowy: Mają  Państwo  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.  Termin na odstąpienie od  umowy biegnie od dnia, w którym Państwo  lub  wskazana  przez  Państwa  osoba  trzecia  niebędąca  przewoźnikiem  weszli/weszła  w  posiadanie  towaru.  W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej  sprawie firmę:

WIELECTRO Wioletta Jacewicz, ul. Spokojna 12, 66-415 Kłodawa, NIP: 5992467151, e-mail: biuro@smartwatche.pl w   drodze  jednoznacznego  oświadczenia  woli  (np.  przy pomocy listu  dołączonego do paczki lub  e-maila). Mogą Państwo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie.  Jeśli  skorzystają  Państwo  z  tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem  terminu na  odstąpienie od umowy. Zwracany produkt prosimy odesłać niezwłocznie, maksymalnie do 14 dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Produkty należy zwrócić bezpośrednio na adres: WIELECTRO Wioletta Jacewicz, ul. Spokojna 12, 66-415 Kłodawa. Przesyłki nadane za pobraniem, na paczkomat InPost lub do punktu odbioru przesyłek nie będą odbierane.

 

5.3 W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu towaru lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że towar został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać towar niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

Prawo zwrotu nie przysługuje kupującym, którzy poprosili o dokument sprzedaży w postaci faktury VAT wraz z numerem NIP.

5.4 Informacja dla klientów: Kupujący(konsument) ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania w niej w sposób wykraczający poza konieczny do sprawdzenia funkcjonalności, cech, czy charakterystyki przedmiotu.

Informujemy, iż w celu sprawdzenia (wypróbowania) zakupionego przedmiotu np. smartwatcha, smartbanda, czy innych przedmiotów znajdujących się w naszym sklepie nie jest konieczne zrywanie folii ochronnych, plomb, naklejek,  stickerów, czy innych zabezpieczeń naniesionych na przedmiot przez producenta.

W przypadku zwrotu zakupionego przedmiotu z tytułu odstąpienia od umowy zawartej na odległość, z którego zostały usunięte zabezpieczenia naniesione przez producenta, sprzedawca nie może sprzedać ponownie tego przedmiotu jako produkt pełnowartościowy. Z tej przyczyny informujemy, iż w związku z art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta, konsument może zostać obciążony koniecznością zapłaty odszkodowania na rzecz sprzedającego. Wysokość odszkodowania zależy od stopnia pomniejszenia wartości rzeczy.

5.5 Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie formularza   i przesłać na poniższy adres:

WIELECTRO Wioletta Jacewicz, ul. Spokojna 12, 66-415 Kłodawa, NIP: 5992467151

e-mail: biuro@smartwatche.pl

5.6

Postanowienia pkt. 5 niniejszego Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEDIG.

 1. Zwroty płatności

6.1 Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.

 1. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

7.1 Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.

7.2 W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem smartwatche.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

 1. Reklamacje

8.1 Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia należy składać e-mailem na adres biuro@smartwatche.pl

8.2 Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki  w zgłoszeniu  reklamacyjnym.

8.3 Zwracamy Państwu uwagę, że reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów:

 • naturalne zużywanie się:
  –uszkodzenia  mechaniczne  powstałe w  trakcie użytkowania produktów przez Państwa, oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji;
  – uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem;

8.4 Gwarancja nie obejmuje:

 • okresu przydatności baterii, wskazówek, tarczy oraz cyrkonii;
 • normalnego zużycia eksploatacyjnego i starzenia (np. zarysowań na szkiełku, zmian koloru, a także zmian właściwości materiałów z których wykonano niemetalowe paski, takich jak skóra, tkanina, kauczuk, złuszczenia oraz zmiany kolorowych powłok galwanicznych);
 • uszkodzeń którejkolwiek części w wyniku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, wypadków (uderzeń, wgnieceń, zbicia szkła itp.);
 • użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
 • przedmiotu, na którym dokonywane były operacje przez osoby nieuprawnione (np. w związku z wymianą baterii, obsługą lub naprawami).
 1. Obsługa klienta

9.1 W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z nami:

telefonicznie: +48 793598990  w godzinach 9:00 – 17:00

lub napisz na adres e-mail: biuro@smartwatche.pl.

 1. Pozostałe informacje

10.1 Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie www.smartwatche.pl

10.2 Dane swojego zamówienia mogą Państwo zarchiwizować poprzez ściągnięcie regulaminu i zapisanie informacji podsumowujących zamówienie znajdujących się na ostatniej stronie Państwa zamówienia podczas jego składania w sklepie internetowym przy użyciu funkcji „Zapisz jako” w swojej przeglądarce internetowej; mogą Państwo także zaczekać na potwierdzenie zamówienia, które prześlemy Państwu dodatkowo e-mailem po zakończeniu procesu zamówienia na podany przez Państwa adres.

10.3 Dane identyfikujące:

WIELECTRO Wioletta Jacewicz, ul. Spokojna 12, 66-415 Kłodawa, NIP: 5992467151