Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest WIELECTRO WIOLETTA JACEWICZ z siedzibą w KŁODAWIE UL. SPOKOJNA 12 zwany dalej „Serwisem”

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się pod adres mailowy: biuro@smartwatche.pl

Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.

Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Serwisu lub jego podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań Serwisu wobec Użytkownika.

Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu

Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego

Dane osobowe przetwarzane będą w celu: ( na podstawie art. 6 ust. 1 RODO)

realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego ( na podstawie art. 6 ust. 1 RODO)

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ( na podstawie art. 6 ust. 1 RODO)

analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług ( na podstawie art. 6 ust. 1 RODO)

marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych ( na podstawie art. 6 ust. 1 RODO)

dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń ( na podstawie art. 6 ust. 1 RODO)

Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne.  Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane będą na potrzeby związane

z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy kupna – sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji użytkownika w Serwisie, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązków w tym zakresie wynikających, w zależności od przypadku, z przepisów podatkowych, prawa gospodarczego oraz/lub ogólnego terminu przedawnienia określonego w polskim Kodeksie cywilnym.

Jako osoba, której dane dotyczą w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez Serwis przysługują Panu/Pani następujące prawa:

  1. Prawo dostępu (art. 15 RODO)

Może Pan/Pani uzyskać od Serwisu potwierdzenie tego, czy przetwarzane są istotne dane osobowe. Jeżeli tak jest, poinformujemy Państwa o celach przetwarzania, kategoriach oraz odbiorców tych danych, okresie przechowywania oraz/lub kryteriach ustalenia tego okresu, jak również przysługiwaniu praw wskazanych w paragrafie 8 lit. b – g.

  1. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Może Pan/Pani niezwłocznie uzyskać ze strony Serwisu sprostowanie lub uzupełnienie swoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane.

  1. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Możecie Państwo uzyskać ze strony Serwisu niezwłoczne usunięcie swoich danych osobowych, chyba że istnieje nadrzędny słuszny interes przemawiający za przetwarzaniem, jak np. przestrzeganie obowiązków prawnych.

  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

W przypadkach wskazanych w Serwisie (np. sprawdzanie prawidłowości danych osobowych, niezgodne z prawem przetwarzanie, sprzeciw), może Pan/Pani zażądać od Serwisu ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

  1. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

Możecie Państwo zwrócić się do Serwisu o przekazanie dotyczących Państwa danych osobowych, które dostarczyliście w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także zażądać, aby dane te zostały przesłane do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe.

  1. Prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 20 RODO) oraz wycofania zgody (art. 7 RODO)

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. O ile Serwis nie jest w stanie wykazać przekonujących i słusznych podstaw przemawiających za przetwarzaniem, Państwa dane zostaną usunięte. Wszystkie Pana/Pani dane osobowe przechowywane w przeszłości zostaną usunięte z mocą wsteczną.

Niezależnie od powyższego, może Pan/Pani, w każdym czasie, wycofać swoją zgodę wyrażoną uprzednio np. w związku z zaprenumerowaniem biuletynu informacyjnego (newsletter) lub zapytań.

  1. Prawo do wniesienia skargi

Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia w każdym czasie skargi do właściwego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, między innymi pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa może wysyłać do serwera przy każdorazowym odwiedzeniu naszej strony internetowej i które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika.

Pliki cookies zawierają m. in. takie dane jak: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzystasz, by połączyć się ze stroną internetową. W plikach cookies często przechowuje się informacje, które są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Pliki cookies mogą przechowywać również unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe użytkownika, na jego podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika.

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies:

„stałe” –pozostają na urządzeniu użytkownika tak długo, jak długo ustawiona jest ich żywotność lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Umożliwiają m.in. określenie którzy użytkownicy są nowi, a którzy powracają na stronę.

„sesyjne” – są plikami tymczasowymi przechowywanymi w pamięci przeglądarki. Pozostają na urządzeniu do czasu opuszczenia strony. Umożliwiają m.in. określenie czy dane powinny być zbierane na poczet obecnej wizyty, czy rozpocząć śledzenie nowej.

Rodzaje stosowanych na stronie internetowej Seriwsu plików cookies:

Analityczne/statystyczne – pliki cookies pochodzące z narzędzi analitycznych Google Analytics , umieszczane w urządzeniu użytkownika końcowego. Google Analytics, na podstawie plików cookies otrzymuje m.in. następujące informacje o użytkowniku:

z jakich źródeł odwiedził naszą stronę internetową (np. inna witryna, wyszukiwarka internetowa),

na jakie podstrony się kierował,

do których usług się kierował,

jakiej rozdzielczości używał,

z jakiego typu urządzenia korzystał (np. komputer, tablet, smartphone),

czy podczas korzystania ze strony internetowej wystąpiły problemy.

Narzędzie Google Analytics jest wykorzystywane wyłącznie na stronach informacyjnych, do których użytkownik ma dostęp przed zalogowaniem się na swoje konto. Narzędzie to jest wyłączane w momencie logowania użytkownika do jego profilu.